i1200

เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ รุ่น I1200

คุณลักษณะทั่วไป

-     เป็นเครื่องที่ใช้ติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG) ที่สามารถวัดความดันเลือดแบบภายนอก (NIBP) วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) อุณหภูมิ และอัตราการหายใจ

-     มีจอภาพที่สามารถแสดงรูปคลื่นได้ 4 รูปคลื่น

-     ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท และมีแบตเตอรี่สำรองไฟขณะไฟฟ้าดับ โดยสามารถชาร์จไฟใหม่ได้ ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที

-     รับประกันคุณภาพ 1 ปี

-     ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC60601 – 1, CE

 

คุณลักษณะทางเทคนิค

-     ภาคจอการแสดงผล

-  มีจอภาพเป็นจอแบนสีชนิด TFT โดยจอภาพมีขนาด 8 นิ้ว

-  สามารถแสดงรูปคลื่นได้ 4 รูปคลื่น

-  สามารถปรับความเร็วของรูปคลื่นได้เป็น 6.25, 12.5, 25 และ 50 มิลลิเมตรต่อวินาที

๒.     ภาคการตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ(ECG)

-  สามารถเลือกวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจได้ 3 Lead คือ I, II, III

-  สามารถเลือกการขยายสัญญาณ (Gain) ได้ไม่ต่ำกว่า 4 ค่า คือ 0.25, 0.5, 1, 2 และ Auto

-  สามารถเลือกความเร็วของสัญญาณไฟฟ้าหัวใจได้ที่ 12.5, 25, 50 มิลลิเมตรต่อวินาที

-  สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนของเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery) และป้องกันอันตรายของไฟฟ้าจากเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)

-  สามารถตรวจสอบสัญญาณจากเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Pace)

-  สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

            ผู้ใหญ่                                       ได้ตั้งแต่            15 – 300 ครั้งต่อนาที

            เด็กและทารกแรกเกิด                  ได้ตั้งแต่            15 – 350 ครั้งต่อนาที

๓.     ภาควัดความดันเลือดแบบวัดภายนอก(NIBP)

-  ใช้เทคนิคแบบ Automatic Oscillometric ในการวัด

-  สามารถเลือกแบบการวัดได้ทั้ง Manual Automatic และ Continuous Mode.

-  สามารถวัดความดันเลือดแบบภายนอก

            ในผู้ใหญ่ (Adult)                        ได้ตั้งแต่            10 – 270 มิลลิเมตรปรอท

            ในเด็กโต (Child)                        ได้ตั้งแต่            10 – 200 มิลลิเมตรปรอท

            ในเด็กเล็ก (Neonatal)                ได้ตั้งแต่            10 – 135 มิลลิเมตรปรอท-  มีความละเอียดที่ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

.  -มีระบบป้องกันความดันใน Cuff สูงเกินกว่ากำหนด (Over – Pressure Protection)

๔.     ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

- มีช่วงในการวัดที่ และ กำหนดค่าสัญญาณเตือนของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 0 – 100 %

-มีความคลาดเคลื่อนที่การวัดช่วง 70% - 100 % ไม่เกิน ± 2 %

- สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ตั้งแต่ 20 – 254 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ± 2 ครั้งต่อนาที

๕.     ภาควัดอุณหภูมิ

- สามารถวัดอุณหภูมิได้ 1 ช่อง

- สามารถวัดอุณหภูมิของร่างการได้ตั้งแต่ 0 – 50 องศาเซลเซียส โดยมีความละเอียดที่ 0.1 องศาเซลเซียส และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส

๖.     ภาควัดอัตราการหายใจ

 - ใช้หลักการวัดแบบ RA – LL impedance

 -สามารถวัดอัตราการหายใจในผู้ใหญ่ได้ในช่วง0 – 120 ครั้งต่อนาที และในเด็กได้ในช่วง 0 – 150 ครั้งต่อนาที
-สัญญาณเตือนกรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea Alarm)

Visitors: 602,232
บริษัท เมดิซายน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มือถือ 093-4477-994, หรือ 02-0005672 Line @mediscihc หรือ @msc2008